Archeologie nieuws

Geplaatst 27 november 2013 door Jan van Erp

Lezing opgraving Scheifelaar 2 in 2010

op dinsdag 7 januari 2014 20.00 uur in het raadhuis aan de markt .

In 2010 is er een archeologische opgraving uitgevoerd op de Scheifelaar 2, na 3 jaar is het eindrapport verschenen. Jan van Erp zal over het resultaat van deze opgraving een lezing verzorgen.

In opdracht van CV BV de Scheifelaar II heeft ADC ArcheoProjecten in de zomer van 2010 een Archeologische Opgraving uitgevoerd in het plangebied De Scheifelaar II in de gemeente Veghel. In het plangebied, gelegen aan de zuidrand van de huidige kern van Veghel en net ten zuidoosten van de bestaande woonwijk ‘De Scheifelaar’, zal nieuwbouw gerealiseerd worden. In opdracht van CV BV de Scheifelaar II heeft ADC ArcheoProjecten in de zomer van 2010 een Archeologische Opgraving itgevoerd in het plangebied De Scheifelaar II in de gemeente Veghel. In het plangebied, gelegen aan de zuidrand van de huidige kern van Veghel en net ten zuidoosten van de bestaande woonwijk ‘De Scheifelaar’, zal nieuwbouw gerealiseerd worden. Het gebied was agrarisch in gebruik. Bij de aanleg van de nieuwe wijk zullen de archeologische waarden in de bodem verdwijnen en daarom is na het vooronderzoek besloten dat drie zones verder onderzocht dienden te worden in een definitief archeologisch onderzoek. Het plangebied De Scheifelaar II is circa 17,8 ha groot. Het onderzoeksgebied is circa 2,5 ha groot. Onderhavig rapport is de weerslag van het archeologisch onderzoek in de drie deelzones.

Start proefsleuven Oranjewijk

Geplaatst 21 nov. 2011 13:26 door Jan van Erp
Op 22 november 2011 zal worden gestart met een deel van het proefsleuvenonderzoek in de Oranjewijk.
Er zal worden gestart in de noord/west hoek, Hendrikstraat/Wihelminalaan.

Archeologie onder water bij de Mestbrug

Geplaatst 28 aug. 2011 13:52 door Jan van Erp

(Verslag van de werkgroep “Onderzoek Mestbrug”.)

Ten behoeve van het lopende onderzoek bij de Mestbrug ter hoogte van park Zuidergaard heeft de archeologische duikafdeling van het AWN *, op ons verzoek op zondag 26 juni een inventariserend onderzoek uitgevoerd in de Aa.

Het doel was om inzicht te verkrijgen in de status van de bedding van de Aa en of hier nog archeologische resten worden aangetroffen die ook in 1937 zijn gevonden.

Als geheugensteun: in 1937 zijn bij kanalisatiewerkzaamheden funderingsresten, scherfmateriaal en een hellebaard gevonden en wij vonden op een luchtfoto van het park uit 1965 een rechthoekig contour in het park. Kennelijk is daar vroeger iets geweest waar weinig of niets van bekend is, voor ons de reden om een onderzoek te starten. Bij de lezing “Het ontstaan van Veghel” is dit uitvoerig aan de orde geweest.

Het onderzoek op zondag.

Na uitleg over de situatie gaan om 10 uur 2 duikers te water en al direct vinden ze al allerlei materiaal. Veel is zogenaamd recent omdat in de jaren 60-70 de wal met puin is versterkt om verval tegen te gaan. Er zijn echter ook een aantal vondsten die de moeite waard zijn o.a. puimsteen, een oude scherf en een baksteen van groot formaat, die lijkt op een kloostermop. Tufsteen (witte en grijze) is bijzonder, omdat dit van nature hier niet voorkomt maar in de vroege middeleeuwen als bouwmateriaal werd gebruikt. Deskundigen moeten het materiaal nog determineren, bepalen wat het is en hoe oud. Al met al een zinvolle actie en naar aanleiding van de vondsten is besloten om een vervolgonderzoek te doen. De duikgroep komt dan met ca. 6 man terug om een traject van ca. 150 meter in de Aa, voor en na de Mestbrug, intensief te onderzoeken.

Mestbrug Zuid Aa oever baksteen b-f360c5ad0ddcee724b6b722c4afc7bc6.jpg

Kloostermop ?

P6260099-526037f970f89237e74afb43a32412da.jpg

* Archeologische Werkgemeenschap Nederland, waarbij ook wij zijn aangesloten.

Opgraving Peellandstraat fase 2

Geplaatst 14 mei 2011 12:31 door Jan van Erp

Van 9 mei t/m 14 mei is de laatste opgraving uitgevoerd door de Fa BAAC uit Den Bosch, de archeologiegroep van Vehchele heeft hierbij mogen assisteren.

Er zijn ca. 4 middeleeuwse boerderijen, waarschijnlijk meer maar moet nog blijken na bestudering van de tekeningen, en veel scherven gevonden, een potje was nog voor 80% heel, zie de foto.

P5100045-5b687a9a6dacfb1c03cce1904929069e.jpg

Herhaling lezing “Het ontstaan van Veghel”

Geplaatst 19 apr. 2011 04:44 door Jan van Erp
De lezing op 15 februari had zo’n enorme belangstelling en hebben mensen de lezing niet bij kunnen wonen, de zaal was vol, dat de lezing zal worden herhaald op 17 mei in het oude raadhuis op de markt in Veghel.

Aanvang 20.00 uur.
Toegang leden heemkundekring is gratis, niet leden 2,50 euro inclusief een kopje koffie of thee.

Bodem Scheifelaar blijkt nog rijker.

Geplaatst 20 aug. 2010 02:07 door Jan van Erp

Bron: Kliknieuws 19-8-2010

VEGHEL – De opgravingen die in plangebeid Scheifelaar II zijn gedaan, zijn omvangrijker dan waar vooraf van werd uitgegaan. Bart van der Veken, medior archeoloog van ADC ArcheoProjecten, meldt zelfs sporen uit de Karolinginsche Tijd: uit de negende eeuw.

“We hebben ontzettend veel gevonden”, vertelt Van der Veken. “Waaronder mogelijk de eerste middeleeuwse bewoning in Veghel.” En dat is volgens Van der Veken best bijzonder. Dat archeologen op zandgronden sporen van bewoning uit de elfde en twaalfde eeuw vinden, komt een stuk vaker voor. “Veel oude gehuchten zijn in de negende en tiende eeuw ontstaan. Wij hebben ze hier uit de negende eeuw gevonden.” Het komt niet vaak voor dat archeologen sporen uit de Karolingische Tijd vinden.
Verder troffen de archeologen nog vennen aan, zelfs op de lage delen. Volgens Van der Veken zijn dat de locaties waarlangs en waartussen vroeger werd gewoond. Al eerder meldden de onderzoekers van het Amersfoortse bedrijf dat ze sporen van potstallen uit de eerste en tweede eeuw na Christus hadden gevonden. Maar er is meer: Van der Veken meldt dat bepaalde voorwerpen momenteel doro specialisten worden bekeken. Pas daarna kan hij daar meer over vertellen.

Wie meer wil weten over wat er allemaal gevonden is, kan de fotopresentatie van Heemkundekring Vehchele bezoeken. Amateurarcheologe Bep Grefkens maakte die presentatie, die op internet te zien is: klik hier

Spectaculaire vondst door werkgroep archeologie.

Geplaatst 18 jun. 2010 04:01 door Jan van Erp [ 22 aug. 2010 01:30 bijgewerkt ]

Werkgroepvoorzitter Jan van Erp meldt een spectaculaire vondst, dank zij het goed kijken naar oudere luchtfoto’s.

Op 3 juni hebben we de funderingen gelokaliseerd van een stenen rechthoekig gebouw en een rond gebouw met uitbouw (molen?) bij de mestbrug aan de kant van Het Zuid in het parkje, op ca. 50 meter van de Aa. Het lijkt erop dat alle funderingen nog aanwezig zijn.
Volgens de nu bekende gegevens is het van een oud Slotje, een van de eerste stenen gebouwen in Veghel. Of het ronde gebouw ook van steen was is niet duidelijk. De stenen fundering van de rechthoek van circa 17×18 m is 1,5 meter breed.

Verder hebben we van Provinciaal archeoloog Godfried Scheivens van Archis meldingen ontvangen van werkzaamheden in de Aa in 1937, waarbij melding is gemaakt van funderingen, men noemde dit: borg/stins/versterkt huis, en verder allerlei vondsten waaronder gedeelten van een hellebaard.

De aanzet voor ons onderzoek was de bestudering van oude luchtfoto’s. Deze geven dikwijls informatie over overblijfselen uit het verleden. Waar bijvoorbeeld funderingen kort onder het oppervlak zitten zal er een andere vegetatie op groeien dan in de directe omgeving, dit door de aanwezigheid van o.a. mineralen die verder in de omgeving niet of minder voorkomen.
Op verschillende luchtfoto’s uit 1965 waren duidelijke contouren waar te nemen dat hier iets moest zitten en dat blijkt ook, gezien ook de melding uit 1937 van 50 meter verderop. Daardoor veronderstellen wij dat er nog meer aanwezig is en gaan het onderzoek voorzetten.

Laatste nieuws:
Op 17 juni is met het vervolg onderzoek de fundering van een muur ontdekt die van het ronde gebouw, lijkt een toren, tot in de Aa doorloopt, lengte ca. 65 mtr en 2,5 mtr breed, verder zijn er nog contouren van gebouwen gelokaliseerd.

Nog enkel nieuwtjes:

  • Op 21 juni start de opgraving op de Scheifelaar, deze zal ca. 2 weken duren.
  • A.s maandag 21 juni worden proefsleuven gegraven in de kloostertuin in Zijtaart.

Bericht zonder titel

Geplaatst 17 apr. 2010 15:00 door Jan van Erp

Uden

Sinds begin november 2009 wordt door Archol BV uit Leiden een grootschalige opgraving uitgevoerd op de bouwplaats van het toekomstige ziekenhuis

Bernhoven gelegen in Uden-Noord. Op basis van het vooronderzoek was te verwachten dat zich op deze plek een grote Romeinse nederzetting zou

bevinden en dit is nu inderdaad bewaarheid. Met nog enkele weken te gaan zijn er al meer dan 15 huisplattegronden, 6 waterputten en een aantal

bijgebouwen blootgelegd, die allen dateren uit de vroege en midden-Romeinse tijd. Verder is er de niet voorziene vondst van een huisplattegrond met

bijgebouw daterend uit de late bronstijd of vroege ijzertijd,die zich in de uiterste zuidoosthoek van het plangebied bevonden. De opgraving zal over

enkele jaren een vervolg krijgen als het noordelijke gedeelte van het plangebied ontwikkeld gaat worden. Daar verwacht men de latere

bewoningsfasen van de Romeinse nederzetting aan te treffen.

Goof van Eijk